Home > People > CAS YIPA Members
 

 

Hongtai Zhang, Ph.D, Associate Professor

Member of the Youth Innovation Promotion Association of CAS

Pathogen Biology

E-mail: hongtaizhang@aliyun.com, Tel: 010-64888671

Fax: 010-64888671, Zip code: 100101

Chinese personal homepage

Biography & Introduction

2000.9-2007.7      B.S. and M.S., Shenyang Agricultural University, Shenyang, China

2007.9-2009.7      Research Assistant, Institute of Biophysics, CAS

2009.7-2014.5      Ph.D., Biophysics, Institute of Modern Physics, CAS

2009.7-2014.12       Assistant Professor, Institute of Biophysics, CAS

2014.12- present     Associate Professor, Institute of Biophysics, CAS

Dr. Zhang Hongtai’s research mainly focuses on tuberculosis. His interests include the early diagnosis of tuberculosis, drug-resistance inMycobacterium tuberculosis, host-pathogen interactions, and TB-related noncoding RNA.

Selected Publications

1. Hongtai Zhang, Zhaogang Sun, Wenjing Wei, Zhonghui Liu, Joy Fleming, Shuai Zhang, Nan Lin, Ming Wang, Maoshan Chen, Yuhui Xu, Jie Zhou, Chuanyou Li*, Lijun Bi*&Guangming Zhou* (2014) Identification of serum microRNA biomarkers for tuberculosis using RNA-seq. PLoS ONE 9(2): e88909. doi:10.1371/journal.pone.0088909

2. Hongtai Zhang, Dongfang Li, Lili Zhao, Joy Fleming, Nan Lin, Ting Wang, Zhangyi Liu, Chuanyou Li, Nicholas Galwey, Jiaoyu Deng, Ying Zhou, Yuanfang Zhu, Yunrong Gao, Tong Wang, Shihua Wang, Yufen Huang, Ming Wang, QiuZhong, Lin Zhou, Tao Chen, Jie Zhou, Ruifu Yang, Guofeng Zhu, Haiying Hang, Jia Zhang, Fabin Li, Kanglin Wan*, Jun Wang*, Xian-En Zhang*&Lijun Bi* (2013) Genome sequencing of 161 Mycobacterium tuberculosis isolates from China identifies genes and intergenic regions associated with drug resistance. Nature Genetics 45, 1255–1260 doi:10.1038/ng.2735.

3. Qu Y, Bi L, Ji X, Deng Z, Zhang H, Yan Y, Wang M, Li A, Huang X, Yang R, Han Y* (2012) Identification by cDNA cloning of abundant sRNAs in a human-avirulentYersinia pestis strain grown under five different growth conditions. Future Microbiology 7, 535-547, doi:10.2217/fmb.12.13.

4. Jinjun Wu, Zhiping Zhang, Lesley Mitchenall, Anthony Maxwell, Jiaoyu Deng, Hongtai Zhang, Ying Zhou, Yuan-yuan Chen, Da-Cheng Wang, Xian-En Zhang* and Lijun Bi* (2011) The dimer state of GyrB is an active form: implications for the initial complex assembly and processive strand passage. Nucleic Acids Research 39, doi:10.1093/nar/gkr553

 

From Hongtai Zhang, 2019-12-16

Print Text Size: A A A   Close

 


Institute of Biophysics, CAS    Address: 15 Datun Road, Chaoyang District, Beijing, 100101, China
Tel:8610-64889872    Fax: 8610-64871293    E-mail: office@ibp.ac.cn