Home > People > CAS YIPA Members
 

  Di Li, Ph.D., Associate Professor
 
  Member of the Youth Innovation Promotion Association of CAS
        National Laboratory of Biomacromolecules , IBP
  Super resolution microscopy
  E-mail: lidi(AT)ibp.ac.cn 
  Tel: +86-10-64888074
  Zip code: 100101

Biography & Introduction

Education & Positions

2006 - 2010  School of Physics, Shandong University,B.S.

2011 - 2016  School of Physics,University of Science and Technology of China, Ph.D

2016 - 2018  Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences,Assistant Professor

2019 - present  Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences,Associate Professor

Research Interest

My research interests focus on the development of novel fluorescence super-resolution microscope imaging technology mainly based on structured light illumination super-resolution fluorescence microscope.We optimize and innovate imaging technology from the aspects of temporal-spatial resolution, imaging time, imaging depth, etc., and apply these technologies to study the functional interactionsbetween organelles,cellular mechanical behavior and biological activities of tissues.


Selected Publications

1. Yuting Guo#; Di Li#; Siwei Zhang; Yanrui Yang; Jia Jia Liu; Xinyu Wang; Chong Liu; Daniel E Milkie; Regan P Moore; U Serdar Tulu; Daniel P Kiehart; Junjie Hu; Jennifer Lippincott Schwartz*; Eric Betzig*; Dong Li*. Visualizing Intracellular Organelle and Cytoskeletal Interactions at Nanoscale Resolution on Millisecond Timescales. Cell 2018 175 (5), 1430-1442. e17

2. Ying Ma#; Di Li#; Zachary J. Smith; Dong Li*; Kaiqin Chu*. Structured illumination microscopy with inter‐leaved reconstruction (SIMILR).Journal of biophotonics 2018 11 (2), e201700090

3. Yuan, Yue#; Li, Di#; Zhang, Jia; Chen, Xianmin; Zhang, Chi; Ding, Zhanling; Wang, Lin; Zhang, Xueqian; Yuan, Junhua; Li, Yinmei; Kang, Yanbiao; Liang, Gaolin*. Bridging cells of three colors with two bio-orthogonal click reactions. CHEMICAL SCIENCE 2015 6 (11), 6425-6431

4. Li Di; Zhou Jin-Hua; Hu Xin-Yao; Zhong Min-Cheng; Gong Lei; Wang Zi-Qiang; Wang Hao-Wei; Li Yin-Mei*. In situ calibrating optical tweezers with sinusoidal-wave drag force method. Chinese Physics B 2015 24 (11), 118703

 

 

From Di Li, 2020-05-20

 

Print Text Size: A A A   Close

 


Institute of Biophysics, CAS    Address: 15 Datun Road, Chaoyang District, Beijing, 100101, China
Tel:8610-64889872    Fax: 8610-64871293    E-mail: office@ibp.ac.cn