Administration
Organization structure
Academic Committee
Academic Degree Committee
Intl. Advisory Committee
Education Committee
Administration Departments
Chinese Academy of
Sciences Protein
Science core facility
Center
    Home > About us > Administration

Academic Committee

Academic Committee

ConsultantDongcai Liang,  Fuyu Yang

DirectorZihe Rao

Executive Deputy Director: Tao Xu

MembersWenrui Chang, Lin Chen, Ruisheng Chen, Guangxia Gao, Weimin Gong, Aike Guo, Sheng He, Rongqiao He, Zihe Rao, Dacheng Wang, Chih-chen Wang, Tao Xu, Ruiming Xu, Xiyun Yan, Kai Zhang, Xianen Zhang

SecretaryMing Lei

 

Subcommittee on Research Facility Management

Director: Ruiming Xu

Members: Huaixing Cang, ZUsen Fan, Haiying Hang, Xuemei Li, Li Liu, Zhijie Liu, Fei Sun, Jiangyun Wang,Sehngdian Wang,Xiang Wang, Ruiming Xu,  Fuquan Yang, Yan Zhuo

SecretaryYugang Han, Xiang Wang (part-time job)

 

Subcommittee on Biosafety & Experimental Animal Management

Director: Rongqiao He

Deputy Director: Hongyu Deng, Zuxiang Liu, Yong Tian

Members: Hongyu Deng, Peishuang Du, Rongqiao He, Baidong Hou, Zuxiang Liu, Yong Tian, Bo Wang, Liguo Zhang, Ping Zhu, Mingzhao, Zhu

Secretary: Xiang Shi, Tianyu Wang

 

Subcommittee on Technology-Transfer

Director: Weimin Gong

Deputy Director: Rongqiao He, Yuebing Wu

Members: Lijun Bi, Huaixing Cang, Chang Chen, Guangxia Gao, Weimin Gong, Rongqiao He, Quanmin Hou, Changqun Li, Wei Liang, Zhiguo Su, Yuebing Wu, Xiyun Yan

Secretary: Xianzhi Dong

(2012-11-16)

Print Text Size: A A A   Close

 


Institute of Biophysics, CAS    Address: 15 Datun Road, Chaoyang District, Beijing, 100101, China
Tel:8610-64889872    Fax: 8610-64871293    E-mail: office@ibp.ac.cn