Home > Faculty

Yuanchao Xue, Ph.D, Prof.

Principal investigator 
Chinese Academy of Sciences Key Laboratory of Nucleic Acid Biology, IBP


Research Interests: Noncoding RNA and RNA-binding protein in transcriptional regulation; RNA functional genomics.


Email: ycxue@ibp.ac.cn


Tel: +861064888447


Address: 15 Datun Road, Chaoyang District, Beijing, 100101, China


Chinese personal homepage

Biography

2000 - 2004  B.S., Xinyang Normal University

2004 - 2010  Ph.D., Wuhan University

2010 - 2015  Postdoctoral fellows, University of California, San Diego

2015 -           Professor, Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences

2016 -           Professor, University of Chinese Academy of Sciences

Awards

2022  WuXi AppTec Life Sciences Award

2021  VCANBIO Award for innovations and breakthroughs in life sciences and medicine

2021  Outstanding Mentor Award of the Chinese Academy of Sciences

2021  Lingyan Silver Award of the University of the Chinese Academy of Sciences

2020  Outstanding Mentor Award of the Chinese Academy of Sciences

2020  National Distinguished Youth Science Fund

2015  National Outstanding Youth Science Fund

2015  Overseas High-Level Talent Program

Membership in Academies & Societies
 
Research Interests

1. The functional mechanism of noncoding RNAs.

2. RNA binding proteins in transcriptional regulation.

3. Develop new technology for studying RNA spatial interactions.

Grants
 
Selected Publications

1. Liang Liang#, Changchang Cao#, Lei Ji#, Zhaokui Cai#, Di Wang, Rong Ye, Juan Chen, Xiaohua Yu, Jie Zhou, Zhibo Bai, Ruoyan Wang, Xianguang Yang, Ping Zhu, Yuanchao Xue*. Complementary Alu sequences mediate enhancer-promoter selectivity. Nature. 2023; 619(7971):868-875. (Highlight by Nature Reviews Genetics, 2023, 24: 588; Mol Cell, 2023; 83(18): 3234-3235)

2. Hailian Zhao#, Zhaokui Cai#, Jian Rao#, Di Wu#, Lei Ji, Rong Ye, Di Wang, Juan Chen, Changchang Cao, Naijing Hu, Ting Shu, Ping Zhu, Jianwei Wang*, Xi Zhou*, Yuanchao Xue*. SARS-CoV-2 RNA stabilizes host mRNAs to elicit immunopathogenesis. Mol Cell. 2023: S1097-2765(23)00978-4. (Featured Article; Cover story)

3. Rong Ye#, Naijing Hu#, Changchang Cao, Ruibao Su, Shihan Xu, Chen Yang, Xiangtian Zhou, Yuanchao Xue*. Capture RIC-seq reveals positional rules of PTBP1-associated RNA loops in splicing regulation. Mol Cell. 2023; 83(8): 1311- 1327.e7. (Featured Article; Preview by Mol Cell, 2023, 83(8): 1206-1207)

4. Jing Guo#, Hailian Zhao#, Jue Zhang#, Xiangjiang Lv, Shen Zhang, Ruibao Su, Wei Zheng, Jing Dai, Fei Meng, Fei Gong, Guangxiu Lu, Yuanchao Xue*, Ge Lin*. Selective Translation of Maternal mRNA by eIF4E1B Controls Oocyte to Embryo Transition. Adv Sci. 2023; e2205500.

5. Hui Li, Hailian Zhao, Chunhui Yang, Ruibao Su, Min Long, Jinliang Liu, Lanying Shi, Yuanchao Xue*, You-Qiang Su*. LSM14B is an Oocyte-Specific RNA-Binding Protein Indispensable for Maternal mRNA Metabolism and Oocyte Development in Mice. Adv Sci. 2023; 10(18):e2300043.

6. Yigan Zhang#, Jinyue Zhang#, Yuanchao Xue*. ADAR1: a mast regulator of aging and immunity. Signal Transduct Target Ther. 2023; 8(1):7.

7. Rong Ye#, Naijing Hu#, Yuanchao Xue*. CRIC-seq protocol for in situ profiling of proximal RNA-RNA contacts associated with RNA-binding proteins. STAR Protoc. 2023; 4(3):102401.

8. Jianzhong Su#, *, Jian Yuan#, Liangde Xu#, Shilai Xing#, Mengru Sun#, Yinghao Yao, Yunlong Ma, Fukun Chen, Longda Jiang, Kai Li, Xiangyi Yu, Zhengbo Xue, Yaru Zhang, Dandan Fan, Ji Zhang, Hui Liu, Xinting Liu, Guosi Zhang, Hong Wang, Meng Zhou, Fan Lyu, Gang An, Xiaoguang Yu; Myopia Associated Genetics and Intervention Consortium; Yuanchao Xue*, Jian Yang*, Jia Qu*. Sequencing of 19,219 exomes identifies a low-frequency variant in FKBP5 promoter predisposing to high myopia in a Han Chinese population. Cell Rep. 2023; 42(5):112510.

9. Peng Wang#, Qiushi Wang#, Lianwan Chen#, Zheng Cao#, Hailian Zhao, Ruibao Su, Ning Wang, Xiaojing Ma, Jin Shan, Xinyan Chen, Qi Zhang, Baochen Du, Zhiheng Yuan, Yanmei Zhao*, Xiaorong Zhang*, Xuejiang Guo*, Yuanchao Xue*, Long Miao*. RNA-binding protein complex AMG-1/SLRP-1 mediates germline development and spermatogenesis by maintaining mitochondrial homeostasis in Caenorhabditis elegans. Sci Bull. 2023; 68(13):1399-1412.

10. Yue Lv#, Gang Lu#, Yuling Cai#, Ruibao Su#, Liang Liang, Xin Wang, Wenyu Mu, Xiuqing He, Tao Huang, Jinlong Ma, Yueran Zhao, Zi-Jiang Chen*, Yuanchao Xue*, Hongbin Liu*, Wai-Yee Chan*. RBM46 is essential for gametogenesis and functions in post-transcriptional roles affecting meiotic cohesin subunits. Protein Cell. 2022; 14(1):51-63.

11. Yuanchao Xue*. Architecture of RNA-RNA interactions. Curr Opin Genet Dev. 2022; 72:138-144.

12. Di Wang#, Rong Ye#, Zhaokui Cai, Yuanchao Xue*. Emerging roles of RNA-RNA interactions in transcriptional regulation (Invited review). WIRES RNA. 2022; 18:e1712.

13. Changchang Cao#, Zhaokui Cai#, Xia Xiao#, Jian Rao, Juan Chen, Naijing Hu, Minnan Yang, Xiaorui Xing, Yongle Wang, Manman Li, Bing Zhou, Xiangxi Wang, Jianwei Wang*, Yuanchao Xue*. The architecture of the SARS-CoV-2 RNA genome inside virion. Nat Commun. 2021; 12(1): 3917. (Best of BMB in 2021)

14. Changchang Cao#, Zhaokui Cai#, Rong Ye, Ruibao Su, Naijing Hu, Hailian Zhao, Yuanchao Xue*. Global in situ profiling of RNA-RNA spatial interactions with RIC-seq. Nat Protoc. 2021; 16(6): 2916-2946.

15. Ruibao Su#, Li-Hua Fan#, Changchang Cao#, Lei Wang, Zongchang Du, Zhaokui Cai, Ying-Chun Ouyang, Yue Wang, Qian Zhou, Ligang Wu, Nan Zhang, Xiaoxiao Zhu, Wen-Long Lei, Hailian Zhao, Yong Tian, Shunmin He, Catherine C L Wong*, Qing-Yuan Sun*, Yuanchao Xue*. Global profiling of RNA-binding protein target sites by LACE-seq. Nat Cell Biol. 2021; 23(6): 664-675.

16. Zhaokui Cai#, Changchang Cao#, Lei Ji#, Rong Ye, Di Wang, Cong Xia, Sui Wang, Zongchang Du, Naijing Hu, Xiaohua Yu, Juan Chen, Lei Wang, Xianguang Yang, Shunmin He, Yuanchao Xue*. RIC-seq for global in situ profiling of RNA-RNA spatial interactions. Nature. 2020; 582, 432-437. (Highlight by Nature Methods, 2020, 17, 760; Recommended in Faculty Opinions)

17. Juan Chen#, Zhaokui Cai#, Meizhu Bai#, Xiaohua Yu#, Chao Zhang#, Changchang Cao, Xihao Hu, Lei Wang, Ruibao Su, Di Wang, Lei Wang, Yingpeng Yao, Rong Ye, Baidong Hou, Yang Yu, Shuyang Yu, Jinsong Li, Yuanchao Xue*. The RNA-binding protein ROD1/PTBP3 cotranscriptionally defines AID-loading sites to mediate antibody class switch in mammalian genomes. Cell Res. 2018; 28: 981-995. (Cover story; highlight by Cell Res, 2018 (10): 963-964)

18. Jinyang Zhang#, Lingling Hou#, Zhenqiang Zuo#, Peifeng Ji, Xiaorong Zhang, Yuanchao Xue, Fangqing Zhao*. Comprehensive profiling of circular RNAs with nanopore sequencing and CIRI-long. Nat Biotechnol. 2021; 39(7):836-845.

19. Yuanchao Xue, Runsheng Chen*, Lianghu Qu*, Xiaofeng Cao*. Noncoding RNA: from dark matter to bright star. Science China Life sciences. 2020; 63, 463-468.

20. Rong Ye, Changchang Cao, Yuanchao Xue*. Enhancer RNA: biogenesis, function, and regulation. Essays Biochem. 2020; 64(6): 883-894.

21. Yuanchao Xue#,*, Hao Qian#, Jing Hu, Bing Zhou, Yu Zhou, Xihao Hu, Aziz Karakhanyan, Zhiping Pang, Xiang-Dong Fu*. Sequential regulatory loops as key gatekeepers for neuronal reprogramming in human cells. Nat Neurosci. 2016; 19(6):807-15.

22. Juan Chen#, Yuanchao Xue*. Emerging roles of non-coding RNAs in epigenetic regulation. Sci China Life Sci. 2016; 59(3):227-35.

23. Yuanchao Xue, Kunfu Ouyang, Jie Huang, Yu Zhou, Hong Ouyang, Hairi Li, Gang Wang, Qijia Wu, Chaoliang Wei, Yanzhen Bi, Li Jiang, Zhiqiang Cai, Hui Sun, Kang Zhang, Yi Zhang, Ju Chen, Xiang-Dong Fu*. Direct conversion of fibroblasts to neurons by reprogramming PTB-regulated microRNA circuits. Cell. 2013; 152(1-2):82-96. (Highlight by Nature, 2013, 493: 275; Science, 2013, 339: 374; Nature Reviews Neuroscience, 2013, 14, 155)

24. Yuanchao Xue#, Yu Zhou#, Tongbin Wu, Tuo Zhu, Xiong Ji, Young-SooKwon, Chao Zhang, Gene Yeo, Douglas L. Black, Hui Sun, Xiang-Dong Fu*, Yi Zhang*. Genome-wide Analysis of PTB-RNA Interactions Reveals a Strategy Used by the General Splicing Repressor to Modulate Exon Inclusion or Skipping. Mol Cell. 2009; 36(6):996-1006. (Cover story; Preview by Mol Cell, 2009;36(6):918-9)

 

(From Yuanchao Xue, February 6, 2024)

 

Contact Us

Tel: 010-64889872

E-Mail: webadmin@ibp.ac.cn

Address: No 15 Datun Road, Chaoyang District, Beijing

Postcode: 100101